Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]

Regulamin Rekrutacji Kandydatów

Załącznik nr 1 do Statutu
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Wojciecha Kilara w Pleszewie

Podstawa prawna:

- Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz  przechodzenia z jednych typów szkół do innych Dz. U. 2019 poz. 686
-Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534)
- Na podstawie art. 20n ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761)

 § 1

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Państwową Szkołę Muzyczną I st.  im. W. Kilara w Pleszewie;

2) Dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Państwowej Szkoły  Muzycznej I st. im. W. Kilara w Pleszewie;

3) Statucie szkoły – należy przez to rozumieć Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Kilara w Pleszewie;

4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji Kandydatów    do PSM I st. im. W. Kilara w Pleszewie.

§ 2

 1. Regulamin określa:

1) Szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków;

2) Sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkoły w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności i egzaminu kwalifikacyjnego oraz skład  i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej;

3) Szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z innej szkoły tego samego typu  do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Kilara w Pleszewie.

§ 3

 1. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym ukończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 16, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej sześcioletniego cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

§ 4 

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatne:
 1. Poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji i zasadach przyjęć, terminie badań przydatności / egzaminu kwalifikacyjnego oraz programie kształcenia i warunkach nauki w Szkole;
 1. Działalność konsultacyjną w formie koncertów uczniów dla przedszkoli i szkół.

 § 5

 1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek możliwy do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie).

1a. Do wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły należy dołączyć zaświadczenie lekarskie   o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora szkoły.
 2. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców);

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,  a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają.

 1. Do wniosku należy dołączyć, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

4a. Szkoła może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.

 1. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  

EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 7 września 2017 r.   Dz. U. z dnia 14 września 2017 r.

Poz. 1743 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez  zespoły orzekające działające w

publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

3)  wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018.0.511)

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U.2018.0.998 )

5a. Dokumenty o których mowa w ust. 5 nie są wymagane.

 1. W przypadku kandydata o którym mowa w § 12 ust. 1 przepisy § 5 ust. 1,2,3 stosuje się odpowiednio.

6a. W przypadku kandydata ubiegającego się o przejście z innej szkoły tego samego typu do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Kilara w Pleszewie do wniosku dołącza się również odpis arkusza ocen ze szkoły z której kandydat chce się przenieść.

 1. Wniosek należy złożyć w terminie od 1 marca do 31 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne z zastrzeżeniem § 12 ust. 2.
 1. Ostateczny termin składania wniosku przypada najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności z zastrzeżeniem § 12 ust. 2

  § 6
 1. Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności.
 2. Do badania przydatności o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Badanie przydatności o którym mowa w ust. 1 polega na:

1) sprawdzeniu uzdolnień muzycznych;

2) sprawdzeniu predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie;

3) po  sprawdzeniu  przydatności  komisja  może  zaproponować    

inny instrument  niż wybrany przez kandydata lub do  którego  kandydat  przejawia  największe predyspozycje.

 1. Sprawdzenie uzdolnień muzycznych o których mowa w ust. 3 pkt. 1 obejmuje 4 zakresy:

         1) słuch melodyczny;

         2) harmoniczny;

3) poczucie rytmu;

4) pamięć muzyczną.

 1. Badanie uzdolnień muzycznych kandydata odbywa się w formie ustnej; polega na zaśpiewaniu wybranej przez kandydata piosenki i realizacji praktycznych ćwiczeń, zadanych przez wybranego członka komisji rekrutacyjnej.


  § 7
 1. Termin badania przydatności kandydatów do szkoły ustala Dyrektor szkoły.
 2. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły.
 3. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe  i właściwe warunki przeprowadzania badania przydatności, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w szkole.

  § 8
 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli tej szkoły, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;

2) ustalenie zakresu badania przydatności;

3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej   oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia; dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej);

4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych   do szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne;

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Tryb pracy komisji rekrutacyjnej:

1) za prawidłowy przebieg badań przydatności odpowiada przewodniczący komisji rekrutacyjnej;    

2) wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują oceny uzdolnień muzycznych kandydatów odrębnie dla każdego zakresu, stosując skalę punktową 1- 25;                                                                                                                                          
3) ustalone liczby punktów wpisują na indywidualnych kartach punktacyjnych;

4) punkty z indywidualnych kart punktacyjnych zostają następnie podsumowane, uśrednione i wpisane na zbiorczej karcie punktacyjnej; 

5) oprócz badania uzdolnień muzycznych, do zadań komisji należy również sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na wybrany instrumencie;    

6) o przyjęciu  kandydata  decyduje  średnia, otrzymana  ze wszystkich ocenianych  uzdolnień  oraz  liczba  miejsc  na poszczególne  instrumenty w  danym  roku  szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem  instrumentów deficytowych;

7) z przeprowadzonych badań przydatności sporządza się protokół zawierający   w szczególności skład komisji rekrutacyjnej, termin i wyniki badań. Do protokołu załącza się:

-  indywidualne karty punktacyjne wszystkich członków komisji;                                  
- zbiorczą kartę punktacyjną;                                                                             
- listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

8) Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.

 1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły na podstawie wyniku z badania przydatności.
 1. Dokumentacja z badania przydatności przechowywana jest w szkole przez okres kształcenia ucznia w tej szkole.

  § 9
 1. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki badania przydatności w zakresie uzdolnień, predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w badaniu przydatności brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;                                                                                        
2) niepełnosprawność kandydata;                                                                        
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                                            
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;                                             
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;                                                       
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;                                                      
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 § 10

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  § 11
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

  § 12
 1. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły tego samego typu do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Kilara w Pleszewie albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 2. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia na który kandydat ma być przyjęty.
 3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
 4. Egzamin kwalifikacyjny o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
     1) wykonanie na instrumencie przygotowanego programu;
     2) sprawdzenie słuchu muzycznego w formie ustnej.

  § 13
 1. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy wyznaczony przez dyrektora termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania badania przydatności.
 2. W przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły tego samego typu do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Kilara w Pleszewie lub w przypadku wniosku kandydata  o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku odpowiednio w sprawie przejścia ucznia z jednej szkoły do innej tego samego typu lub w sprawie przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.

  § 14

1. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną spośród nauczycieli tej szkoły, wyznacza jej  przewodniczącego określa zadania członków komisji.
2. Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy:

1) zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;

2) sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;

3) przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły.

 1. Tryb pracy komisji kwalifikacyjnej:

1) Za prawidłowy przebieg badań przydatności odpowiada przewodniczący komisji kwalifikacyjnej;    

2) Wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują oceny predyspozycji  i poziomu umiejętności kandydata odpowiadającym programowi klasy (semestru, roku kształcenia), do której kandydat ma być przyjęty, stosując ocenę punktową według skali 1-25.

 1. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, wykonywany program punktową ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata i uwagi słowne. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.
 2. Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza (semestru wyższego niż pierwszy, roku kształcenia wyższego niż pierwszy).
 3. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w tej szkole.

  § 15
 1. Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 1, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

  § 16
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub publicznej minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w § 3.

  § 17
 1. Traci moc Regulamin Rekrutacji Kandydatów uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 29 sierpnia 2014 r.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 14 /2018/2019      z dnia 6 maja 2019r.