Państwowa Szkoła Muzyczna

I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, Aleja Wojska Polskiego 7, 63-300 PLESZEW, tel. 62 742 21 71

Na początku czerwca rozpoczęły się prace związane z projektem pn: „Przebudowa i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. W. Kilara w Pleszewie o salę koncertową z zapleczem” realizowanym w ramach działania 8.1. Oś priorytetowa „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10,07 miliona złoty.


Projekt zakłada budowę nowego obiektu obok już istniejącego, co związane jest bezpośrednio z poprawą i rozwojem infrastruktury Szkoły, która przyczyni się do podniesienia jakości oferty edukacyjno-kulturalnej. Nowe zaplecze lokalowe umożliwi nie tylko organizowanie różnego rodzaju wydarzeń o charakterze artystyczno-muzycznym, ale wpłynie również na jakość i komfort nauki uczniów. Zwiększenie powierzchni użytkowej przeznaczonej na dodatkowe sale ćwiczeniowe, sale koncertową oraz wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym zapewni większą dostępność oferty edukacyjnej i artystycznej nie tylko dla dzieci i młodzieży pragnącej kształcić się muzycznie, ale również dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w organizowanych przez szkołę koncertach i recitalach. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wydarzeń muzycznych o charakterze ponadregionalnym i lokalnym oraz wzmocnienie oferty edukacji artystycznej Szkoły.


W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane oraz instalacyjne,. Zakupiony zostanie i zamontowany system elektroakustyczny, oświetlenia estradowe i mechanika sceniczna.  Planowany jest również zakup instrumentów do wyposażenia Sali koncertowej, które będą używane do działalności kulturalnej. Instrumenty będą wykorzystywane w działalności koncertowej. Ponadto zaplanowano zakup mebli umożliwiających skorzystanie z nowych pomieszczeń, przez co Szkoła rozszerzy zakresu dotychczasowej oferty.


 

Rozpoczęcie wykopów

Wykopy fundamentowe

W najbliższym czasie zaplanowane są roboty związane z wykonaniem:
1. Robót żelbetowych ław fundamentowych, stóp żelbetowych oraz płyty żelbetowej poszycia.
2. Robót ziemnych związanych z zasypami.
3. Robót związanych z ścianami żelbetowymi oraz słupami żelbetowymi piwnicy.
4. Izolacji przeciwwodnych garażu.


 

Prace idą pełną parą!

W okresie od licpa do października 2017 wykonano następujące prace:


* przyłącza sanitarne, deszczowe oraz wodociągowe na terenie działki.


* wszelkie wykopy w zakresie budynku podstawowego oraz łącznika.


*Przygotowano beton podkładowy wraz z izolacjami poziomymi płyty fundamentowej.


* fundamenty budynku wraz z wszelkimi izolacjami systemowymi poziomymi oraz pionowymi


* Wykonano przegłębienie pod zapadnię fortepianu.


* Wykonano wszystkie ściany konstrukcyjne poziomu piwnicy wraz z systemową izolacją pionową ścian oraz wszelkimi uszczelnieniami.


* Wykonano częściowo zasypy budynku podstawowego.


* Wykonano podszalowanie, zazbrojono oraz zabetonowano stop poziomu piwnicy.


* Wykonano wykopy pod fundamenty łącznika nowej i starej części budynku oraz częściowo wykonano stopy i słupy konstrukcyjne łącznika.

Konstrukcja stalowa łącznika między starą i nową częścią Szkoły

Przygotowano szalunki pod wykonanie schodów klatki schodowej

ściany murowane parteru oraz I piętra - widok od wewnątrz. Przygotowanie miejsca na wykonanie trzpieni żelbetowych. Rusztowanie w budowie

Wykonanie ściany parteru I piętra od strony drogi

Konstrukcja łącznika między budynkami.

Przygotowanie nasypów pod wykonanie posadzki łącznika

Wykonano beton podkładowy pod wykonanie posadzki przewiązki między budynkami

Wykonano wieńce, trzpienie i ściany I i II piętra

Zmontowano konstrukcję stalową dachu przewiązki budynków

Wykonano konstrukcję dachu części niższej budynku

Zamontowano szalunki systemowe do wykonania stropu w poziomie

(C) 2012 - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie

Odwiedzin: 125128
Aktualizacja: 2014-03-03